IPO-Hunden

Internationella PrövningsOrdningen - IPO

IPO är sedan 1/1 1995 ett officiellt prov i Sverige och det är FCI som är huvudman för dessa regler. Från och med 1/1 1997 har vi dessutom BHP (BruksHundProv) som motsvarar tyska Schutzhund-provet ( SchH ). Reglerna för SchH-prov utformas i Tyskland av rasklubbarnas samarbetsorganisation ( AZG ).

IPO är direkt översatt från FCI:s tyska regeltext medan BHP är en direkt översättning av SchH-reglerna. Detta innebär att görs det någon förändring hos FCI eller hos AZG i regelverkens original kommer vi också att följa efter och ändra våra regler.

Regelverken mellan IPO och BHP/SchH skiljer sig endast på några få punkter. Den stora skillnaden finns på kontinenten där IPO-provet alltid är en konkurrenstävling medan BHP / SchH främst arrangeras som meriteringsprov. Det förekommer dock konkurrensprov även inom BHP / SchH. Alla prov i Sverige genomförs i konkurrensform.

Alla 3 provformerna ( SchH, BHP, IPO ) omfattar 3 grupper, spår, lydnad och skydds där vardera gruppen är värd 100 poäng. Den maximala slutpoängen är således 300.

Dessutom, precis som på SBK-proven, finns det 3 olika svårighetsklasser. Klass 1 är lägst och klass 3 är högst. Klass 3 motsvarar närmast vår Elitklass.

Den stora skillnaden för den tävlande på ett svenskt bruksprov gentemot det internationella provet är att det inte finns någon tävlingsledare som dirigerar ekipaget. Här skall den tävlande genomföra ett program efter ett fastställt schema. Han startar varje delmoment på domarens anvisning men skall i övrigt genomföra momentet utan några nya anvisningar.

Den tävlande skall alltid före start och vid avslutning av en grupps moment anmäla sig respektive avanmäla sig till domaren.

Bedömningsmässigt har man inte kriterierna godkänd eller uppflyttad. Man har 4 betygsgrader på den positiva sidan och 2 negativa betygsgrader. Erhåller man lägst slutbetyget "Tillfredsställande" ( B ) innebär det att man har bestått sitt prov och kan tävla i nästkommande klass efter fyra veckors karenstid. Man kan också välja att fortsätta i klassen ytterliggare en tid innan man går upp i nästa klass. Har man startat i en högre klass får man aldrig gå tillbaka igen.

Erhållit betyg ställs mot den poäng som momentet var värt och vi får då fram den poäng som hunden skall ha. Detta fungerar ungefär som koefficienterna på våra svenska bruksprov.

Otillräcklig ( U ) är det lägsta betyget och kan ge allt från 0 poäng upp till och med 35 % av poängen för berört moment.

Bristfällig ( M ) är näst lägsta betyget och det är också på underkända sidan. Det ger mellan 36 % upp till 69 % av poängen.

De två negativa betygen har således en bred spännvidd och delar på hela 69 % av den totala poängsumman.

Övriga 30 % av poängen, som ligger på godkända sidan, indelas i 4 nivåer.

Tillfredsställande ( B ) är den lägsta godkända nivån och ger mellan 70 till 79 % av poängsumman.

God ( G ) är nästa betygsnivå och ger mellan 80 till 89 % av poängsumman.

Mycket god ( SG ) är näst högst och ger mellan 90 till 95 % av poängen.

Utmärkt ( V ) är det högsta betyget som går att få och ger mellan 96 till 100 % av poängen.

Att förkortningarna är annorlunda beror på att vi följer de tyska förkortningarna som är allmänt vedertagna i övriga Europa.

Innan ett prov startar gör man alltid en ID-kontroll och testar samtidigt hundens tillgänglighet. Hunden skall förhålla sig lugn och främmande människor ska kunna kontrollera örontatueringen.

Grupp A, spårarbete. Klass 1.

Spåret är ett förarspår som är 350-400 steg långt och 20 minuter gammalt. Det skall vara 2 räta vinklar och 2 apporter skall också läggas ut. Man har 15 minuter på sig att utarbeta spåret. Apporterna tillhandahålls av arrangören. Endast föremål med upp till 15 cm längd, 5-6 cm bredd och 2-3 cm tjocklek får användas.

Föraren väljer om 1:a apporten skall läggas mitt på första sträckan eller på den andra. Andra apporten ska alltid läggas som slutföremål.

Domaren går med runt på spåret i jämnhöjd med föraren. Han går med på alla spår och i alla klasser. Vid bedömning av spåret indelas detta i olika avsnitt där man har olika poängsummor för varje delsträcka. Påsläppet har en poängsumma, en rak delsträcka har en summa, vinklarna har var för sig en summa och apporterna har också de var för sig sitt eget värde.

Varje delmoments poängsumma ställs mot erhållet betyg.

Det finns inget krav att hunden måste komma runt hela spåret för att få poäng. Man arbetar hela tiden ihop poäng allt eftersom man klarar de olika delmomenten.

Huvudkriteriet för ett bra spårarbete är att hunden arbetar med låg näsa, mitt i spårkärnan och har ett starkt spårintresse.

Avviker hunden från spåret mer än 20 m avbrytes spårarbetet, likaså om hunden ej hinner arbeta ut spåret innan maxtiden utgår. Om spåret avbrytes tilldelas hunden den poäng den arbetat ihop fram till dess.

Grupp B, lydnadsprogrammet. Klass 1

Här har varje moment ett poängvärde som ställs mot det betyg som erhålles för utförandet.

Här är det också så att hunden kan få några poäng även om momentet ej utföres helt enligt anvisningarna.

Exempel: En hund som lägger sig eller blir stående i momentet "sättande under gång" får betyget Bristfällig (M) och tilldelas några poäng för det den trots allt gjorde.

Hoppapportering är också ett sådant moment som bedöms annorlunda än vad vi är vana vid. Momentet delas in i tre delar: uthopp, apportering och återhopp. Utför hunden två av dessa tre delar tilldelas den betyget Bristfällig (M) och en del av poängsumman. Utför den dock endast en av dessa tre delmoment får den 0 poäng och betyget "Otillräcklig" (U).

Programmet i klass I innehåller följande moment och poängvärden:

Linförighet (15p), Fritt följ (20), Sättande under gång (10p), Läggande under gång med inkallning (10p), Apportering (10p), Hopp och apportering (15p), Framåtsändande med läggande ( 10p) och platsliggning (10p).

Medan en hund gör sitt lydnadsprogram ligger en annan hund plats. Det är således två hundar på planen samtidigt. Skottprov ( 2 skott) genomförs när hunden går fritt följ.

Viktigt i bedömningen av utförandet av lydnadsmomenten är ett högt tempo, arbetsglädje och precision. Hundens namn räknas som kommando. Används hundens namn och kommandot "Hit" vid inkallningen, så räknas detta som dubbelkommando. Ett extra kommando gör att delmomentet inte kan bedömas högre än "Tillfredsställande" (B). Ytterligare ett kommando ger högst betyget "Bristfällig" (M).

Grupp C, skyddsarbetet. Klass 1.

Precis som i övriga grupper har de olika delmomenten även här olika poängsummor.

Ett bra skyddsarbete är ett fast och djupt bett och hög intensitet i angrepp och bevakningar.

Det största felet en hund kan göra är att inte våga angripa figuranten och/eller låter sig trängas bort av figuranten. En sådan hund avbrytes och erhåller den poäng den samlat ihop fram till att den avbrytes. Den kan dock aldrig få högre betyg en Otillräcklig (U) även om den kan ha fått ihop mer en 35 % av poängsumman.

En hund som är oren, stöter och nafsar kan fortfarande hamna på den positiva betygsskalan medan en hund som tar ett fast ombett aldrig kan få högre betyg än Bristfällig (M). En hund som inte vill släppa på förarens kommando brytes och får ej fortsätta skyddsarbetet.

Föraren får bara kommendera loss 1 gång. Extra kommando får bara ges på domarens anvisning. Det är domaren som bestämmer när föraren får ge extra kommando för att få hunden att släppa.

C-arbetet börjar med en rondering runt en skärm fram till nästa där figuranten befinner sig. Man får inte förväxla ronderingen med ett sökarbete, för det handlar inte om sök, utan detta är ett rent lydnadsmoment.

Rondering (5p), Bevakning (10p), Ståndskall (10p). Sedan följer momentet "Flykt med fasttagande" (25p). Hunden placeras 5 meter från figuranten och föraren ställer sig i värnet. På domarens anvisning flyr figuranten och hunden skall på förarens kommando sätta efter och ta fast figuranten.

Hunden får inte starta fasttagandet med mindre än att föraren kommenderat. Domaren stoppar figuranten varvid hunden (med eller utan kommando) skall släppa sitt bett och bevaka. Efter en kort bevakning startar domaren figuranten igen som då riktar ett angrepp mot hunden varvid hunden självständigt skall avvärja. När hunden bitit sig fast tränger figuranten hunden tills domaren stoppar. Avvärjandet är också värt 25 p.

Nästa moment är "Angrepp på hunden under rörelse" (25p). Momentet börjar med att ekipaget kallas ut till mitt på planen. Hunden är lös men föraren får hålla honom i halskedjan.( Bara i klass 1, i övriga klasser ska hunden sitta fritt vid sidan ) Därefter kallas figuranten ut och han kommer då gående rakt mot ekipaget ca. 40-50 steg framför dem. När figuranten kommit ca. 30 steg från hunden sändes denne på domarens anvisning. Figuranten riktar med skrämselljud och kraftigt hotande rörelser ett angrepp mot hunden. Hunden ska utan tvekan genom energiskt och kraftigt bett avvärja angreppet. Då hunden bitit sig fast ges den två slag med softstocken. Figuranten tränger hunden framför sig tills domaren stoppar. Här följer sedan en avvisitering av figuranten följt av en ca 20 m lång sidotransport fram till domaren.

Det är alltid domaren som ger start- och stoppkommando till figuranten. Figuranten skall vid allt arbete med hunden försöka visa upp detta för domaren. Detta innebär att han skall svänga mot domaren där denne befinner sig.

För att bestå ett IPO-prov måste hunden ha uppnått minst 70 poäng i vardera gruppen spår, lydnad och skyddsarbete.

För att bestå ett BHP / SchH – prov måste hunden liksom i IPO uppnå 70 poäng i grupperna A och B men i grupp C måste den uppnå 80 poäng.