BH-Prov (Begleithundsprüfung =Anlags-/förighetsprov)
 

Allmänna bestämmelser

BH-provet är from 2002-01-01 ett obligatoriskt inträdesprov före start i IPO/BHP. Provet kan avläggas av alla hundar, även av de som redan har startat i BHP eller IPO.

I Tyskland är BH-provet obligatoriskt för alla för att få starta i ett SchH-prov klass 1. Skall din hund få starta på ett prov i Tyskland är BH-provet alltså ett måste.

Vid provets slut ges ingen öppen betygssättning i delmomenten, utan endast ett värdeutlåtande, godkänd eller icke godkänd som redovisas av domaren. Provet har godkänts om 70% av betygssumman erövrats i del 1 och i del 2 om övningen ansetts vara tillräcklig enligt domaren.

Det erhållna utbildningstecknet är inte ett sådant, vilket kan användas som merit för avel, utställning eller avelsprövning i organisationer inom WUSV.

Vid tveksamheter i utförande eller bedömning av provet är det den tyska texten som gäller.

Villkor för deltagande:

Hundar av alla raser och storlekar får starta.
Lägsta ålder för deltagande är 12 månader.
Omprov medges utan tidsfrist.
Förare får starta med två hundar vid ett och samma prov.

Arrangör

Provet får arrangeras av ett Og eller av ett Sd.

Ansökan om prov

Ansökan om arrangemang av BH-prov inges av Og till Sd för godkännande. Sd meddelar CS/Brpk, senast en månad före provdatum, om datum och plats för arrangemanget. Det är samma tidsmarginal som gäller om Sd själv står som arrangör.

Domare

Domaren ska vara auktoriserad av SBK för BHP- och IPO-prov.

 

Del 1

Förighetsprov på övningsplats eller i naturen

Alla delmoment påbörjas och avslutas i utgångsställning (US), där hunden sitter rakt vid förarens
vänstra sida, med höger skulderblad i höjd med förarens knä. Slutpositionen i en övning kan användas som startposition i nästa övning. Domaren ger startsignalen när övningen skall påbörjas. Alla andra delmoment såsom vändningar, halter, tempoväxlingar osv genomförs utan att domaren medverkar.
Det är dock tillåtet för hundföraren att fråga domaren om anvisningar. Det är tillåtet att berömma hunden i US efter varje avslutat moment. Därefter kan hundföraren inta ny US. Mellan beröm och omstart skall det finnas ett tydligt tidsintervall (ca 3 sekunder). Mellan övningarna måste hunden föras under fritt följ.

 

Anmärkning

Samtliga lydnadsmoment genomförs enligt reglerna för BHP 1

1. Linförighet (15 poäng)
kommande: "fot"

2. Fritt följ (15 poäng)
kommando: "fot"

3. Sittande under gång (10 poäng)
kommande: "fot" och "sitt"

4. Nedläggande under gång med inkallning (10 poäng)
kommando: "fot", "ligg", "hit/hundens namn", "fot"

5. Platsliggning med störning (10 poäng)
kommando: "plats" och "sitt"

Totalt 60 poäng

För att ekipaget skall kunna godkännas, måste provets första del vara godkänt till minst 70%.


Del 2
Prov i trafiken

Allmänt

Övningarna ska genomföras på allmän plats (gator, platser, torg) med måttlig trafik. Den offentliga trafiken får inte störas. Enbart hunden som provas, hundföraren (HF), domaren och provledaren får vara aktiva. Alla andra deltagande håller sig och sina hundar avsides, på en lämplig plats (klubbstugan, klubbområde eller annan träffplats), med sina hundar beredda. Beroende på sin utformning tar provet mycket tid. Kraven på varje hund får inte minskas för att kunna ta många hundar. En provdag får inte omfatta fler än 15 hundar. Poäng för ingående delmoment i avdelning 2 ges ej. För att godkännas i denna del av provet är det helhetsintrycket över hur hunden uppträtt i trafiken som är avgörande.

Provets genomförande

1. Förighet och förhållningssätt i trafik

På domarens anvisning (DA) tar föraren sin kopplade hund och går anvisat gatusnitt på trottoaren eller gångbana. Domaren följer på lämpligt avstånd. Hunden skall följa HF med löst hängande koppel, villigt och med skuldran hela tiden i knähöjd. Hunden skall förhålla sig oberörd av trafik och till fotgängare. På sin väg blir ekipaget förbi sprungna av en korsande fotgängare (figurant). Kort därefter körs ekipaget om av en tätt bakifrån kommande cyklist (figurant), på cykelbana eller väg. Under omkörningen ska hunden befinna sig mellan HF och cyklisten. Vid passerandet skall uppmärksamhet väckas genom att ringklocka användes eller genom annat varningsljud som cyklisten avger. Därefter gör hundföraren helt om, går fram till domaren, stannar framför honom, hälsar i hand och startar ett samtal. Hunden som under tiden skall förhålla sig lugn, kan stå, sitta eller ligga.

2. Hundens uppträdande under störande trafikförhållanden

På DA går HF med hunden mitt bland gående, i tätare trafik på en trottoar eller gångbana. HF ska göra halt två gånger. Första gången ska hunden sätta sig på kommandot "sitt". Andra gången får hunden kommandot "ligg" och ska då snabbt lägga sig och ligga kvar. I detta moment ska ett kort stopp på ett ställe med ovanliga ljud ingå (förbipasserande tåg, gå genom tunnlar eller över broar medan tåg passerar, spårvagnar osv. Hunden ska även i stark trafik och vid ovanliga ljud vara opåverkad och följa sin
förare uppmärksamt och villigt. Lämpliga platser för detta moment är befolkade torg, stationshallar, bussterminaler osv.

3. Uppträdande i trafikmiljö i samband med kortare uppbindning, förhållande
till djur

På DA går HF med kopplad hund på en måttligt trafikerad gångbana, gata osv. Efter en kortare sträcka gör han på DA halt och knyter kopplet i ett staket eller liknande. HF går sedan utom synhåll för hunden (in i en butik eller portuppgång tex) under två minuter. Hunden ska stå, sitta eller ligga. Under HF:s frånvaro passeras hunden på ca fem stegs avstånd av en gångtrafikant (figurant) med kopplad hund (ej odisciplinerad). Den ensamme hunden skall under HF:s frånvaro uppträda lugnt. Under passerandet av figurantekipaget får ej angreppsbeteende visas av provhunden (kraftiga ryck i kopplet, ihållande skallgivning).

Anmärkning

Domaren avgör själv om han genomför alla moment med en hund på de planerade platserna eller om han tar alla hundar på en plats och sen flyttar vidare till nästa plats.

 

Tillbaka